1. Về việc sử dụng Thông tin Khách hàng

Zealmall có quyền sử dụng các thông tin Khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông tin Khách hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách hàng khi truy cập vào zealmall.com
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Zealmall
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2. Về việc chia sẻ Thông tin Khách hàng

Chúng tôi không cung cấp Thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Zealmall cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển, v.v..).